Nowy projekt

Nowy projekt UE

 • Projekt pn. "W rodzinie jest moc"

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie realizuje projekt

  pn. „W RODZINIE JEST MOC”

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

  na Lata 2014 – 2020,

  Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne,

  Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,