Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje o ogłoszeniu o Otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bełchatowskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
okres publikacji: 
25/04/2019 do 24/07/2019
załącznik: 
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/Og%C5%82oszenie%20otwartego%20konkursu%20ofert.pdf
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/Uchwa%C5%82a%20Nr%20144%20Zarz%C4%85du%20Powiatu%20w%20Be%C5%82chatowie.pdf
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/oswiadczenie-rodo_konkurs_ofert.docx
http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/sites/default/files/Rozporz%C4%85dzenie%20%20Przewodnicz%C4%85cego%20Komitetu%20ds.%20pozytku%20publicznego%20z%20dnia%2024.10.2018%20r.%20%20%28t.j.%20Dz.U.%20z%202018%20r.%20poz.%202057%29.pdf